© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zák. prísp. na pobyt v MŠ Príspevky do RZ Príspevky na stravu Poplatky na krúžky  

Príspevky na stravu:

Kategória stravníka 2.finančné stravovacie pásmo Výška dotácie v € Celková výška úhrady za jeden deň za stravníka bez réžie v €
Deti do 5 rokov 1,45 Bez dotácie 1,45
Ak sú rodičia v hmotnej núdzi, alebo ich príjem nedosahuje životné minimum 1,45 1,20 0,25
Deti rok pred plnením povinnej šk. dochádzky 1,45 1,20 0,25

K uvedenej sume sa platí mesačne 7,. eur réžia. Táto suma sa platí paušálne bez ohľadu na počet odstravovaných dní.
Príspevky sú v súlade s VZN Mesto Pezinok 12/2020.

Adresát: Materská škola, Vajanského 16, 902 01 Pezinok
Číslo účtu: v PB: IBAN SK34 5600 0000 0066 3450 1007
Správa pre prijímateľa: meno dieťaťa, trieda a za čo = stravné alebo réžia

Stravné sa uhrádza mesiac vopred, platba na september musí byť zrealizovaná do 28. augusta cez trvalý príkaz - nastavenie v banke august - máj

Každý stravník musí mať k prvému dňu v mesiaci zaplatenú stravu inak mu nemôže byť strava vydaná !!!

Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe , odchode zo školy a pod. , za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná a vecná náhrada neposkytuje.