© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zák. prísp. na pobyt v MŠ Príspevky do RZ Príspevky na stravu Poplatky na krúžky  

Príspevky na stravu:

1,20 € - Dotácia

desiata 0,32 €
obed 0,76 €
olovrant 0,26 €
-----------------------
spolu 1,34 € ( trvalý príkaz 26,80 €)

Stravne je možne platiť trvalým príkazom na číslo účtu IBAN SK79 5600 0000 0066 0749 2002po dohode inak. Pre variabilný symbol je potrebné volať Šj ZŠ Fándlyho 033/6413417.

Stravné sa uhrádza mesiac vopred, platba na september musí byť zrealizovaná do 28. augusta cez trvalý príkaz - nastavenie v banke august - máj

Každý stravník musí mať k prvému dňu v mesiaci zaplatenú stravu inak mu nemôže byť strava vydaná !!!

Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe , odchode zo školy a pod. , za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná a vecná náhrada neposkytuje.