© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zamestnanci Rada školy RZ  

O NÁS

Materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok s právnou subjektivitou.

Uskutočňujeme predprimárne vzdelávanie podľa vlastného školského vzdelávacieho programu: Pavúčiky objavujú svet..

Máme 4 triedy do ktorých zaraďujeme deti spravidla podľa veku.

Pre bezpečnosť detí je vchod do budovy a školský dvor zabezpečený kamerovým systémom.

Exteriér tvorí uzavretý školský dvor s veľkými stromami, s udržiavanou trávnatou a tiež so spevnenou plochou. Dvor má množstvo pohybových atrakcií, detských vozidiel, tabuľu na kreslenie, pieskoviská, lavičky a v lete záhradný bazén.

Interiér je uspôsobený deťom predškolského veku.

Vybavenie pre vzdelávanie je nadštandardné. Disponujeme množstvom grafického a výtvarného materiálu; rôznymi atraktívnymi stavebnicami a hračkami; telovýchovným náradím a náčiním; materiálom provokujúcim matematické myslenie, reč a všeobecné poznanie; rôznymi hudobnými nástrojmi; počítačmi s príslušenstvom; dotykovými interaktívnymi tabuľami.

V Materskej škole je kvalifikovaný personál