© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Verejné obstarávanie:

Výzva na predkladanie ponúk

Názov predmetu zákazky: „Naše super ihrisko“ = doplnenie exteriérových prvkov stimulujúcich pohyb detí

Hlavný kód CPV: 37535200-9 zariadenie detských ihrísk
60000000-8 dopravné služby bez prepravy odpadu

Predpokladaná hodnota zákazky: 14 919,00 € s DPH

Lehota na predkladanie ponúk: od 24.10.2018 do 2.11.2018 15,00 h

Podrobné informácie