Š 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zák. prísp. na pobyt v MŠ Príspevky do RZ Príspevky na stravu Poplatky na krúžky  

Zákonný príspevok na pobyt v materskej škole:

VZN mesta Pezinok, č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach . . . (pokračova) . . .

Zákonný poplatok za pobyt v materskej škole sa neuhrádza za deti v predškolskom veku, t.j. 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou.
 

Adresát: Materská škola, Vajanského 16, 902 01 Pezinok
Číslo účtu: v Prima banke: IBAN SK35 5600 0000 0066 3450 7003
Správa pre prijímateža: meno a priezvisko dieaa

Od zaplatenia netreba prinies doklad.

- 25 € / mesačne, ak má diea a aspoň jeden z rodičov TP v Pezinku

- 150 € / mesačne, ak nemajú zákonní zástupcovia dieaa
trvalý pobyt v Pezinku.