© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

ÚVOD

  • Materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok s právnou subjektivitou
  • Uskutočňujeme predprimárne vzdelávanie podľa vlastného školského vzdelávacieho programu Pavúčiky objavujú svet – viď vzdelávací program
  • Máme 4 triedy do ktorých zaraďujeme deti spravidla podľa veku
  • Využívame vlastnú výdajnú školskú jedáleň, do ktorej dovážame celodennú stravu zo ZŠ Fandlyho v PK
  • Máme vlastnú kotolňu, ktorá nám umožňuje rýchle reagovať na počasie
  • Exteriér tvorí uzavretý školský dvor s veľkými stromami, s udržiavanou trávnatou a tiež so spevnenou plochou. Dvor má množstvo pohybových atrakcií, detských vozidiel, tabuľu na kreslenie, pieskoviská, lavičky a v lete záhradný bazén - Interiér je uspôsobený deťom predškolského veku
  • Vybavenie pre vzdelávanie je nadštandardné. Disponujeme množstvom grafického a výtvarného materiálu; rôznymi atraktívnymi stavebnicami a hračkami; telovýchovným náradím a náčiním; materiálom provokujúcim matematické myslenie, reč a všeobecné poznanie; rôznymi hudobnými nástrojmi; počítačmi s príslušenstvom; dotykovou interaktívnou tabuľou
  • V Materskej škole je kvalifikovaný personál - viď o nás

 

Ste:

návštevník našej stránky