© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Zamestnanci Rada školy RZ  

O NÁS

Materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok s právnou subjektivitou

Uskutočňujeme predprimárne vzdelávanie podľa vlastného školského vzdelávacieho programu Pavúčiky objavujú svet.

Máme 4 triedy do ktorých zaraďujeme deti spravidla podľa veku - Využívame vlastnú kuchyňu a školskú jedáleň a tiež vlastnú kotolňu

Exteriér tvorí uzavretý školský dvor s veľkými stromami, s udržiavanou trávnatou a tiež so spevnenou plochou. Dvor má množstvo pohybových atrakcií, detských vozidiel, tabuľu na kreslenie, pieskoviská, lavičky a v lete záhradný bazén

Interiér je uspôsobený deťom predškolského veku

Vybavenie pre vzdelávanie je nadštandardné. Disponujeme množstvom grafického a výtvarného materiálu; rôznymi atraktívnymi stavebnicami a hračkami; telovýchovným náradím a náčiním; materiálom provokujúcim matematické myslenie, reč a všeobecné poznanie; rôznymi hudobnými nástrojmi; počítačmi s príslušenstvom; dotykovou interaktívnou tabuľou

V Materskej škole je kvalifikovaný personál